Cílem předmětu je seznámit posluchače s hospodářskou politikou České republiky od konce 80. let do současnosti. Posluchačům bude přiblížena ekonomická realita Československa před rokem 1989, podstata centrálně plánované ekonomiky a její uplatňování v Československu po 2. světové válce včetně pozitiv a negativ, reformní snahy tehdejšího Československa i okolních zemí Polska a Maďarska. Značná pozornost bude věnována transformačním procesům v ekonomice, a to jak z obecného hlediska, tak v konkrétních českých (československých) podmínkách: obšírně budou diskutovány úspěchy i neúspěchy české ekonomiky při její transformaci z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Pozornost bude věnována také dalšímu posttransformačnímu vývoji české ekonomiky, který byl završen přijetím ČR do EU, a současné ekonomické situaci České republiky. Důraz bude kladen zejména na prohloubení znalostí studentů o českých reáliích; na tomto základě by se pak především na seminářích měla rozvinout diskuse o dosavadním, resp. budoucím možném vývoji české ekonomiky, o jeho přednostech i negativech, reformních snahách.