Předmět reaguje na potřebu zkvalitnění procesu přípravy a realizace bakalářské práce, včetně požadavků na její obhajobu a prezentaci. Cílem je naučit studenty aplikovat teoretické poznatky získané v průběhu studia na řešení určitého problému. Předmět vychází z chápaní procesu přípravy a tvorby bakalářské práce jako projektové činnosti, kde v průběhu práce v semináři si student upřesňuje cíle práce, formulaci pracovních hypotéz a metod, zásady tvorby a prezentace odborných textů v souladu s osnovou práce a časovým harmonogramem. Jednotlivé fáze práce v semináři na sebe plynule navazují a umožňují tak zkvalitnění výstupu po formální, obsahové a především vědecké stránce.