Po absolvování předmětu úspěšný student dosáhne 1. stupně úrovně B1 (SERR). Předmět je zaměřen především na rozvoj a nácvik samostatného mluveného projevu a poslechových dovedností. Nácvik probíhá formou diskusí, hraní rolí, zpracovávání případových studií a prezentací. V rámci receptivních dovedností, poslechu a čtení, je rozvíjeno rychlé seznámení s textem, obecné porozumění a vyhledávání podrobných informací. Pozornost je rovněž věnována systematickému rozvoji odborného lexika, porozumění a studiu kolokací a odborných frází. Kromě obvyklých jazykových dovedností se student naučí samostatně vyhledávat tematicky zaměřené informace na Internetu. Dále se naučí samostatné práci s interaktivními studijními materiály (DVD-ROM - mj. audio a video nahrávky).